محمد نهاوندیان درباره احتمال تهاتر نفت با کالا‌های اساسی، گفت: نیاز‌های وادراتی و امکانات صادراتی ما کاملاً معلوم است، اینکه آیا این مبادله با ارز صورت گیرد یا طریق دیگری، بسته به همین امر است.