❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️ ❤️

🎵تنگـه دلـم برات دسـت منـو بـگیر🎵

🎵لعنـت بـه ایـن دل تنـگ بهـونه گیـر🎵

🎵دسـت منـو بـگیر از ایـن هـمه خیـال🎵

🎵ببـر یـه جـای خـوب یـه جـا مـث شمـال🎵

🎵تنگـه دلـم بـرات🎵

🎵تـو ایـن پیاده رو قدم کـه میـزنم تصور میکنم تـورو🎵

❤️❤️❤️ TopTaraneh.Com ❤️❤️❤️

🎵🎵اهنگ خیال مهدی احمدوند🎵🎵