عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه در برنامه‌ای تلویزیونی، به موضوع پناهجویان در ایران اشاره کرد که این اظهرات واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت. حال چرا عراقچی رچنین صحبت‌هایی را مطرح کرد؟