ژاپن: به 2 کشتی باری مرتبط با ژاپن در نزدیکی تنگه هرمز حمله شده است