کارآگاهان با هماهنگی از سوی مرجع قضائی و همکاری متهمان دستگیرشده به محدوده هفت‌حوض نارمک اعزام شدند و دو متهم دیگر را به نام‌های پیمان و محمدرضا، در یک بنگاه مسکن جعلی تحت عنوان «آپاما» دستگیر کردند.