پسری جوان که فردی را به قتل رسانده، چون مدعی است به او تعرض کرده است شاهدی را به دادگاه معرفی کرد که خودش از قربانیان مقتول بود. این شاهد تأیید کرد که قربانیِ مقتول شده است.